info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902

Stanovy, Etický kódex, Výročné správy

Stanovy OZ Mladí ľudia a život

  1. Základné ustanovenia

1.1         Názov združenia je OZ Mladí ľudia a život (ďalej len združenie)

1.2         Sídlo združenia je Rázusová 56/6, 052 01 Spišská Nová Ves

 

  1. Ciele činnosti združenia

2.1         Hlavným cieľom združenia sú aktivity v oblasti PEER prevencie

2.2         Pod pojmom PEER prevencia sa rozumie:

(a)          Primárna prevencia infekcie HIV/AIDS a pohlavne prenosných chorôb. Taktiež aj prevencia užívania drog.

(b)          Základné poradenstvo v oblasti gynekológie a antikoncepcie.

(c)          Základné poradenstvo v oblasti partnerských a rodičovských vzťahoch.

(d)          Základné poradenstvo v oblasti duševného zdravia a prvej pomoci.

(e)          Takáto forma prevencie prebieha na základných, stredných a vysokých školách, realizujú ju vopred vyškolení študenti – rovesníci.

 

2.3         Aktivity združenia:

(a)          Hlavnou aktivitou združenia sú besedy realizované na základných, stredných a vysokých školách. Cieľom besied je

zlepšiť informovanosť mladých ľudí v oblastiach, ktorým sa venuje PEER prevencia a zlepšiť postoj mladých ľudí k svojmu zdraviu,

ako aj zdraviu svojho partnera.

(b)          Výber PEER aktivistov, ich následné vyškolenie a koordinovanie ich aktivít.

(c)          Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových akcií.

(d)          Organizovanie prezentácií a iných propagačných akcií zameraných na zvýšenie informovanosti ľudí.

(e)          Vyvíjanie rôznych aktivít, ktoré poslúžia na rozvoj a zlepšenie života mladých ľudí.


Celé stanovy: Stanovy OZ Mladí ľudia a život (Pdf)