info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902

Témy besied

DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Téma duševného zdravia je stále vo svete prevencie raritou. Málo sa o tom hovorí, málo sa to rieši a pritom duševná pohoda je základom zdravia. Na našich besedách sa snažíme priblížiť žiakom najznámejšie a „najpopulárnejšie“ duševné poruchy tejto doby. Chceme poukázať na to, aké môžu byť nebezpečné a ako im predchádzať. Prioritne sa venujeme poruchám príjmu potravy, depresii a sebapoškodzovaniu. Sú to poruchy, pri ktorých vieme pôsobiť preventívne, nakoľko človek nimi môže trpieť, rovnako sa však môže vyliečiť a byť zdravý. Duševné zdravie by sa malo dostať viac do povedomia a je dôležité o ňom hovoriť, aby na svete žili šťastní ľudia.

GYNEKOLÓGIA A ANTIKONCEPCIA

O tejto téme by sa malo v dnešnej otvorenej spoločnosti rozprávať hlavne s mladými ľuďmi. Množstvo ľudí, a v prípade gynekológie ide hlavne o dievčatá, nevie veľa vecí o svojom tele a preto sa im to snažíme prostredníctvom besied priblížiť. S dievčatami, ale aj s chlapcami, diskutujeme o menštruácii, prvej gynekologickej prehliadke a o antikoncepcii. Okrem základného rozdelenia diskutujeme o jej plusoch, ale aj mínusoch.

LÁTKOVÉ A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI – ŽIVOTNÝ ŠTÝL

V rámci odbornej témy sa venujeme prevencii užívania drog. Snažíme sa mladých ľudí naviesť  k správnemu životnému štýlu, k tomu aby netrávili piatkové večery v baroch a rôznych iných podnikoch. Cieľom besied je oboznámiť ich s rizikami nesprávneho životného štýlu, užívaním drog, ich škodlivosťou pre ľudský organizmus užívateľa, ale aj o  negatívnom dopade na spoločnosť a následných dôsledkoch takéhoto konania. Tiež sa rozprávame o rozdieloch medzi záľubou a závislosťou a pozornosť venujeme momentálne najrozšírenejším nelátkovým závislostiam a síce na mobile, či internete.

NÁSILIE A ŠIKANA

Počet prípadov šikany a kyberšikany v dnešnej dobe narastá, no miera informovanosti a prevencie je na bode mrazu. V rámci našich besied sa zameriavame predovšetkým na školskú šikanu. So žiakmi a študentmi hovoríme o základnom rozdelení agresora a obete, o spôsoboch šikanovania. Dôraz kladieme na kyberšikanu, ktorá je ako jeden z druhov šikanovania v dnešnej dobe pomerne populárna. V závere besedy preberáme ako šikanovaniu predchádzať a čo robiť, ak by sa stali svedkom podobného násilia. Cieľom  je zvýšiť informovanosť o násilí a šikane, o spôsoboch akými jej môžeme predchádzať a o tom ako ju rozpoznať.

PARTNERSKÉ VZŤAHY

Téma, ktorá je medzi žiakmi žiadaná a pre nich veľmi zaujímavá. Náš pohľad na ňu však je iný, ako u ostatných preventívnych programov. Zamyslíte sa chvíľu nad tým, kedy ste sa s niekým rozprávali o tom čo je to láska a čo pre nás znamená. Práve to je debata, ktorej venujeme úvod našej besedy. So žiakmi rozoberáme rozdiel medzi kamarátstvom, priateľstvom a láskou, diskutujeme o rozdielnych pohľadoch chlapcov a dievčat na vzťahy, prvé rande, či partnera/partnerku. Beseda pokračuje rozhovorom o sexualite, avšak okrem faktov a dôležitých informácií zdôrazňujeme zodpovednosť a aj to, že pohľad na sexualitu je rozdielny vzhľadom na pohlavie, vek, výchovu, sexuálne a kultúrne presvedčenie.

INTÍMNE ZDRAVIE A STI

Náplňou besedy je oboznámiť a informovať mladých ľudí s možnými problémami, ktoré sa týkajú sexuálneho života. Preto so žiakmi rozumne diskutujeme o zdravej starostlivosti o pohlavné orgány, ale aj rôznych rizikách, akými sú napríklad pohlavné či pohlavne prenosné choroby, ženské infekcie či možné úrazy. Myslíme si, že je čoraz viac potrebné sa so žiakmi baviť o tejto téme, vzhľadom k stále znižujúcemu veku, kedy prichádzajú žiaci do styku so sexualitou, najčastejšie prostredníctvom internetu, ktorý nie vždy ponúka relevantné informácie. Práve neinformovanosť je príčinou mnohých problémov, ktorým by sa dalo inak ľahko predísť.