info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Kvíz o Násilí a šikane, aké sú tvoje vedomosti?
21. mája 2021
0

1.) Čo je šikana?

Šikanovanie je zámerné, opakované, nevyprovokované použitie sily agresorom alebo skupiny agresorov s cieľom spôsobiť fyzické alebo psychické ublíženie obeti, resp. skupine obetí, pričom je tu zjavný nepomer síl medzi útočníkom a obeťou.

2.) Aké typy agresorov poznáme?

Účastníkmi šikanovania, sú dve strany – agresor (útočník) a obeť. Nie je daný počet osôb na týchto dvoch stranách. Existujú dva typy agresorov, ktoré sa prejavujú v procese šikanovania. Príležitostný agresor – tieto deti potrebujú jasné a pevné pravidlá a mali by poznať dôsledky svojich činov a chronický agresor- u týchto detí je veľmi ťažké zmeniť správanie a bez intenzívnej pomoci sa budú pravdepodobne dopúšťať trestnej činnosti a spôsobovať problémy svojmu okoliu.

3.) Čo nepatrí medzi charakteristické správanie príležitostného agresora?

Príležitostný agresor sa uchýli k šikanovaniu len keď sa mu to hodí, reaguje impulzívne, je náhle agresívny k rovesníkom, učiteľom, ale neskôr svoje činy ľutuje.

4.) Čo nepatrí medzi charakteristické správanie chronického agresora?

Chronický agresor sa správa agresívne väčšinu času, nemá súcit s obeťami a môže to byť podmienené aj tým, že sa sám cíti byť ponižovaný a častokrát je sám šikanovaný alebo týraný.

5.) Popísať vlastnosti obete je jednoduché.

Popísať dieťa, ktoré sa môže stať obeťou agresora je oveľa ťažšie. Každá skupina agresorov si vyberá obeť podľa svojich kritérií. Niekedy býva výber absolútne náhodný.

6.) Grooming je spôsob šikany, kedy...

Grooming je postupné vytváranie dôverného, priateľského vzťahu tak, aby obeť prestala byť ostražitá a pristúpila na stretnutie, väčšinou s úmyslom jej zneužitia či ublíženia.

7.) Kyberšikanovanie je spôsob šikany, kedy ...

Cyberbullying alebo „kyberšikanovanie“ je šikanovanie pomocou nových informačných a komunikačných technológií (t.j. najmä cez internet a mobilné telefóny). Príkladmi môžu byť anonymné posmešné, výhražné alebo nenávistné emaily, obťažovanie prostredníctvom textových správ, zosmiešňovanie obete na webových stránkach alebo sociálnych sieťach, rozposielanie fotografií, ktoré zachytávajú obeť v trápnej situácii.

8.) Medzi fyzické spôsoby šikanovanie zaraďujeme:

Spôsobov šikanovania môže byť viacero. V praxi je možné sa stretnúť až s ôsmimi spôsobmi šikanovania. Fyzické priame aktívne šikanovanie, kedy útočníci obeť škrtia, kopú. Fyzické aktívne nepriame šikanovanie , kedy „kápo“ pošle sliedičov, aby obeť zbili. Fyzické pasívne priame šikanovanie, kedy agresor fyzicky bráni obeti v dosiahnutí cieľa. Fyzicky pasívne nepriame šikanovanie, kedy Agresor odmietne splniť požiadavku obete.

9.) Medzi verbálne spôsoby šikanovanie zaraďujeme:

Spôsobov šikanovania môže byť viacero. V praxi je možné sa stretnúť až s ôsmimi spôsobmi šikanovania. Verbálne aktívne priame šikanovanie, kedy ide o nadávanie, urážanie, zosmiešňovanie. Verbálne aktívne nepriame šikanovanie, kedy ide o rozširovanie klebiet. Verbálne pasívne priame šikanovanie, ide o neodpovedanie na pozdrav, otázky. Verbálne pasívne nepriame šikanovanie, kedy sa spolužiaci nezastanú obete, ak je z niečoho nespravodlivo obvinená.

10.) Na rozdiel od šikany, pri kyberšikane...

Rozdielov medzi kyberšikanou a šikanou je pár, ale medzi tie najzákladnejšie patrí, napríklad anonymita útočníkov, menenie ich profilov, rozdielny čas a miesto útokov, pomoc publika. Ďalej aj to, že kyberšikana nemusí byť spôsobená úmyselne, aj preto je vplyv na obeť ťažšie rozpoznateľný.